Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје
Внатрешната (мини) ревизија ви овозможува постојан извор на информации за постоечката контрола на Вашата компанија. Сметководствени и финансиски услуги | Амплус

Услуга

Внатрешна / мини ревизија

Внатрешната ревизија им обезбедува на менаџерите постојан извор на информации за постоечката контрола на друштвото. 

Со мерење на перформансите, евалуација на резултатите и препораки за корективни акции, внатрешната ревизија може да биде корективен инструмент на друштвото за постигнување на поставените цели.

Внатрешна / мини ревизија

Внатрешната ревизија има систематски приод кој опфаќа оценка на ризици и евалуации за:

  • Постигнување на стратегиски бизнис цели
  • Осигурување на точност на  финансиски и сметководствени информации
  • Основни средства на фирмата
  • Усогласеност со важечка легислатива