Орце Николов 206/1-17, 1000 Скопје
Нашиот финансиски софтвер е прилагодлив кон потребите на секој клиент. Интегриран систем со кој се регулираат Вашите законски обврски за сметководствена евиденција. | Амплус

Услуга

Финансиски софтвер

Напредната технологија е услов за брзината, точноста и навременоста во обработката на податоците.

Нашиот софтвер е прилагодлив кон потребите на секој клиент и токму тука е нашата предност пред другите.

Финансиски софтвер

Интегриран систем со кој се регулираат вашите законски обврски за сметководствена евиденција но со кој добивате и многу повеќе: административна поддршка, интегрирано решение со вашето секојдневно работење, интегрирано со финансиската контрола на секојдневните процеси и активности.

Можностите и начините на работа на нашите софтверски решенија се големи и вклучуваат можности за комплетна интеграција со нашите клиенти. Со ваквиот начин на работа доаѓа до моментална размена на податоци со што клиентите имаат реална состојба за финансиските податоци во секој момент.

Целта на outsourcing решение за сметководствени и финансики услуги е постигната – Ги поседувате точните финансиски податоци во реално време а ги избегнувате трошоците за внатрешно in house сметководствено евидентирање (стручен кадар, лиценци, ресурси, итн).